Замовити дзвінок
Публічний абонентський договір

Публічний абонентський договір про надання Сервісу Омега ТВ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІНЕТ», що є оператором телекомунікацій, згідно з рішенням НКРЗІ № 149 від 20.03.2018  року (надалі – "Агент"), що діє на підставі Договору про надання послуг від «26» вересня 2018 р. №01/26-09-18 в особі Фролова Віктора Івановича, в інтересах та за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Омега ТВ" (надалі – "Провайдер ОТТ"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені Провайдера ОТТ надання послуги "Омега ТВ" (далі Послуга) необмеженому колу осіб, на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – "Договір").

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Абонент – фізична особа, якій надано можливість отримувати Сервіс Провайдера ОТТ на умовах цього Договору.

1.2. Особистий кабінет – персональна сторінка Абонента на офіційному сайті Агента з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Сервісу, замовляти додаткові послуги тощо), а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами Агента за Сервісом Провайдера ОТТ.

1.3. Плата – абонентна плата за Сервіс Провайдера ОТТ, яка сплачується Абонентом Агенту відповідно до чинних тарифів/цін Провайдера ОТТ та / або Агента згідно умов цього Договору.

1.4. Телекомунікаційна мережа – це комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

1.5. Згода Абонента – офіційно оформлене на підставі добровільного волевиявлення погодження, виражене Абонентом в будь-який спосіб щодо зміни умов Договору та / або характеристик Послуги, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням Провайдера ОТТ та / або Агента (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, тощо).

1.6. Заявка – звернення на підставі якого Абонент має намір отримувати Сервіс у Агента;

1.7. Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента Агентом, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату телекомунікаційних послуг Агента та Сервісу Провайдера ОТТ.

1.8. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються або показ яких забезпечується через сервер Провайдера ОТТ. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера ОТТ до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет, та (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера ОТТ у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера ОТТ.

1.9. Послуга – агрегація лінійного та нелінійного контенту та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цього Договору, що здійснюється Провайдером ОТТ на підставі договорів з правовласниками контенту.

1.10. Сервіс – доступ до перегляду Контенту. Сервіс надається як єдина послуга. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського Обладнання (зокрема, STB, Smart телевізор де встановлений програмний додаток Агента та/або Провайдера ОТТ, тощо) виключно в межах території України.

1.11. ТВ - приставка (Set Top Box або STB) – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Сервісу (далі також – "Обладнання").

1.12. Smart TV – технологія інтеграції Інтернету і цифрових інтерактивних сервісів в сучасні телевізори та ресивери цифрового телебачення (далі також якщо інше не передбачено прямо або не вбачається з контексту Договору – також "Обладнання"), що передбачає можливість отримання Сервісу.

1.13. Програмний додаток - програмне забезпечення, яке розроблене з метою забезпечення можливості отримання Абонентом Сервісу на Обладнанні Абонента і не передбачає використання додаткових протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів. Перелік програмних додатків та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером ОТТ та Агентом.

1.14. Активація сервісу – приведення Провайдером ОТТ та/або Агентом програмного додатку на Обладнанні у стан, який надає Абонентові доступ до Сервісу

1.15. Деактивація сервісу – приведення Агентом та/або Абонентом Програмного додатку на Обладнанні у стан, який виключає доступ Абонента до Сервісу;

1.16. Розрахунковий період – один календарний місяць.

1.17. Одиниця вимірювання Сервісу – одна доба.

1.18. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Агента, що використовується для обліку Абонентів, угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.

1.19. Офіційний сайт Агента – www.o3.ua.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

2.1. Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє відповідний пакет Сервісу Провайдера ОТТ та оплачує його за чинним тарифом, а Провайдер ОТТ надає замовлений Абонентом пакет Сервісу через Агента, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі.

2.2. Для замовлення Сервісу Абонент який отримує телекомунікаційні послуги Агента в Особистому кабінеті здійснює активацію Сервісу

2.3. Для замовлення Сервісу Абонент який не отримує телекомунікаційні послуги Агента здійснює подання Заявки на офіційному сайті Агента або за контактними телефонами, вказаними на ньому.

2.4. З моменту подання Заявки або Активації сервісу Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до нього на викладених умовах.

2.5. Обраний при підключенні Абонентом пакет Сервісу зазначається в Заявці або під час Активації сервісу. Абонент може змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу шляхом:

2.5.1. Подання відповідних Заявок на офіційному сайті Агента;

2.5.2. Через Особистий кабінет (за наявності технічної можливості);

2.5.3. Звернення за контактними телефонами на офіційному сайті Агента. Усі дзвінки з такого номеру телефону фіксуються в Білінговій системі.

2.6. Звернення Абонента до Агента за допомогою контактних телефонів, зазначених на офіційному сайті Агента та/або через Особистий кабінет вважаються волевиявленням Абонента та не підлягають додатковому підтвердженню у будь-який спосіб.

2.7. На підставі Заявки Агент вносить персональні дані Абонента як користувача Сервісу до Білінгової системи.

 

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ.

 

3.1. Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:

3.1.1. Має доступ до мережі Інтернет в межах території України;

3.1.2. Подав Агенту Заявку у спосіб зазначений в цьому Договорі;

3.1.3. Має Обладнання з встановленим Програмним додатком;

3.1.4. Не має заборгованості за надані Агентом телекомунікаційні послуги;

3.1.5. Не має заборгованості за наданий Провайдером ОТТ Сервіс.

3.2. Провайдер ОТТ та Агент зобов'язані забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом під час Активації сервісу, а також інформації, наданої Абонентом під час приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер ОТТ та Агент має право надавати в установленому законодавством порядку.

3.3. Абонент, надаючи персональні дані під час приєднання до цього Договору, надає Агенту та Провайдеру ОТТ згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Сервісу, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером ОТТ та Агентом третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер ОТТ та Агент гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом всього строку надання Сервісу та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його надання.

3.4. Облік споживання Сервісу Абонентом починається з дати Активації Сервісу в Особистому кабінеті.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

 

4.1. Вартість Сервісу Провайдера ОТТ встановлюється Агентом у національній валюті і доводиться до відома Абонента, шляхом публікації на Офіційному сайті Агента.

4.2. Оплата за користування Сервісом здійснюється в безготівковій формі за встановленими Агентом цінами, чинними у Розрахунковому періоді.

4.3. Оплата може проводитися:

4.3.1. Шляхом використання платіжних терміналів (IPay, Easy Pay, Ibox, 2Click, Flash pay тощо);

4.3.2. У відділеннях банківських установ;

4.3.3. Шляхом використання мобільних додатків, онлайн-банкінгів або інтернет-банкінгу типу Приват24, Ошад24 тощо.

4.4. Оплата за Сервіс Провайдера ОТТ може проводитися Абонентом одночасно з оплатою телекомунікаційних послуг Агента ( в разі їх отримання).

4.5. Умови цього Договору, пакети Сервісу встановлюються Провайдером ОТТ та/або Агентом та можуть змінюватися в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цього Договору, підлягає публікації на Офіційному сайті Агента не менше ніж за 7 (сім) днів до запровадження цих змін. Абонент вважається таким, що прийняв умови зміненого Договору з моменту здійснення плати за користування Сервісом.

4.6. Абонент оплачує Сервіс на умовах попередньої оплати за Розрахунковий період.

4.7. В разі несплати або сплати не в повному обсязі Сервісу в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Сервісу тимчасово припиняється. При цьому плата за Сервіс нараховується Абоненту в повному обсязі впродовж всього періоду тимчасового припинення надання Сервісу.

4.8. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА.

 

5.1. Абонент зобов'язаний:

5.1.1. мати Обладнання з встановленим Програмним додатком, визначеним Агентом на офіційному сайті;

5.1.2. мати підключення до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 6 Мбіт/сек.;

5.1.3. своєчасно оплачувати Сервіс та телекомунікаційні послуги Агента (в разі їх отримання);

5.1.4. стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу з метою уникнення припинення надання Сервісу, а також самостійно стежити за всіма змінами, що відбуваються в цьому Договорі на Офіційному сайті Агента;

5.1.5. при виборі перегляду Контенту Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд;

5.1.6. виконувати умови цього Договору;

5.1.7. використовувати Сервіс в межах території України;

5.1.8. має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Абонент гарантує здійснення контролю наявності підключення до мережі Інтернет зі швидкістю зазначеною в п.5.1.2 цього Договору та наявність своєчасної оплати за Сервіс. У випадках відключення у Абонента доступу до мережі Інтернет через заборгованість та/або відмову від користування послугою доступу до мережі Інтернет, Сервіс продовжує надаватись до моменту наявності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента та/або подання відповідного звернення Абонента на Деактивацію Сервісу.

5.3. Абонент має право:

5.3.1. змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу;

5.3.2. перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію від Агента або через Особистий кабінет;

5.3.3. звертатись у письмовій формі до Агента із заявами, повідомленнями і претензіями;

5.3.4. має інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АГЕНТА.

 

6.1. Агент зобов'язується:

6.1.1. прийняти від Абонента Заявку згідно з обраним Абонентом пакетом Сервісу;

6.1.2. розміщувати на Офіційному сайті інформацію про Сервіс, а також:

6.1.2.1 вести достовірний облік Послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг в Особистому кабінеті Абонента (за умови наявності технічної можливості).

6.1.2.2 повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу, не менше ніж за 7 (сім) днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Агента;

6.1.2.3 забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Сервісу за контактними телефонами, визначеними Агентом на Офіційному сайті.

6.1.2.4 забезпечити можливість зміни пакетів Сервісу за контактними телефонами на офіційному сайті Агента або через Особистий кабінет.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА OTT.

 

7.1. Провайдер ОТТ зобов'язується:

7.1.1. надавати Агенту доступ до обраних Абонентом пакетів Сервісу;

7.1.2. не втручатися в господарську діяльність Агента;

7.2. Провайдер ОТТ має право:

7.2.1. змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного пакету Сервісу;

7.2.2. тимчасово припиняти надання Сервісу у випадку проведення профілактичних робіт, в тому числі на Телекомунікаційній мережі Агента, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;

7.2.3. тимчасово припиняти надання Сервісу через Агента, у випадку проведення будь-яких аварійно- ремонтних робіт, в тому числі на Телекомунікаційній мережі, але не більше 48 (сорока восьми) годин на місяць;

7.2.4. через Агента тимчасово припинити надання Абоненту Сервісу за цим Договором за наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;

7.2.5. через Агента повністю припинити надання Сервісу у таких випадках:

7.2.5.1. порушення Абонентом п. 5.1 цього Договору;

7.2.5.2. за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством;

7.2.5.3. якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Сервісу;

7.2.5.4. відкликання в письмовій формі Абонентом згоди на обробку його персональних даних;

7.2.5.5. втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру ОТТ для забезпечення функціонування Сервісу.

 

8. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ СЕРВІСУ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

 

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення Плати за надання Сервісу і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.

8.2. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

8.3. У разі використання Абонентом Сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.

8.4. Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Сервісу, визначених у Заявці, та цьому Договорі.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

 

9.1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Агенту або Провайдеру ОТТ внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли з вини Абонента.

9.2. Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заявці.

9.3. Агент та Провайдер ОТТ звільняються від відповідальності у випадках:

9.3.1. виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де знаходиться Обладнання;

9.3.2. проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом(ами);

9.3.3. виходу з ладу Обладнання з будь-яких причин;

9.3.4. змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу, викликаних природними явищами.

9.4. Провайдер ОТТ та Агент не несуть відповідальності:

9.4.1. за зміст інформації, що міститься в Сервісі;

9.4.2. за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій;

9.4.3. якщо відсутність або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення з боку Абонента правил користування Обладнанням;

9.4.4. за якість Сервісу і перерву в його надані у випадках:

9.4.4.1. перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Провайдер ОТТ не має змоги впливати;

9.4.4.2. нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;

9.4.4.3. інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.

9.5. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього Договору чи в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

9.6. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.

9.7. Заяви і скарги щодо Сервісу подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів Агента.

9.8. Абонент розуміє і погоджується, що Агент та Провайдер ОТТ не несуть відповідальності та не дають жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Сервісу, який надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ" (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Агента та Провайдера ОТТ).

9.9. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).

9.10. Агент та Провайдер ОТТ не несуть відповідальність за відповідність Сервісу цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.

9.11. Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Сервісу як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Агента матимуть перевагу над іншими даними.